Ograniczenie władzy rodzicielskiej w razie niewłaściwego wykonywania tej władzy przez rodziców

Jeden z szerszych katalogów znajdujących się w kodeksie rodzinnym (k.r.o.) poświęcony jest zarządzeniom sądu opiekuńczego w sytuacjach, gdy zachowania rodziców mogą stanowić zagrożenie dla ich dzieci, a dosłownie – zagrożenie dla dobra dzieci. Innymi słowy, chodzi tutaj o prawidłowy rozwój dziecka – zarówno duchowy, jak psychiczny i fizyczny. Szczególnie w...

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej – środek ostateczny czy ostateczność?

W dniu wczorajszym Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu orzekł w sprawie Achim przeciwko Rumunii, że umieszczenie siedmiorga dzieci w pieczy zastępczej było uzasadnione. W sprawie tej dwójka obywateli Rumunii (pochodzenia romskiego) wniosła skargę w związku z odebraniem im dzieci i przekazaniem ich do pieczy zastępczej, czego przyczyną miały być...