Publikacje na łamach gazet:

1. „BEZSKUTECZNOŚĆ UZNANIA DZIECKA JEST ŁATWIEJSZA; ALIMENTY NIE NA SWOJE DZIECKO”

RZECZPOSPOLITA

http://www.rp.pl/artykul/675148-Bezskutecznosc-uznania-dziecka-jest-latwiejsza.html#ap-1

2. „NIETRUDNO POZBAWIĆ OJCA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM”

RZECZPOSPOLITA

http://www.rp.pl/Rodzina/308129994-Nietrudno-pozbawic-ojca-kontaktow-z-dzieckiem.html

3. „NA PODSTAWOWE POTRZEBY”

RZECZPOSPOLITA

https://archiwum.rp.pl/artykul/1412365-Na-podstawowe-potrzeby.html

5. „ASPEKTY PRAWNE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM „

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/issue/view/910

6. „TAJEMNICA PRZYSPOSOBIENIA I JEJ OCHRONA W POLSKIM PRAWIE CYWILNYM, RECENZJA”

RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY

https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/5310

Publikacje książkowe:

8. Rodzina w sytuacji okołorozwodowej (red. A. Czerederecka)

Książka obejmuje żywo dyskutowane w ostatnich latach tematy, z których zwłaszcza dwa – opieka (piecza) naprzemienna oraz izolowanie dziecka od drugiego z rodziców w ostrym konflikcie rodzicielskim (alienacja rodzicielska) – wywołują liczne kontrowersje. Brakuje polskich publikacji i badań na ten temat, a przedstawiciele skrajnych stanowisk wybiórczo przytaczają argumenty pochodzące z literatury obcej dla udowodnienia swoich racji. Autorzy stawiają sobie za cel przybliżenie współczesnej wiedzy z tego zakresu biegłym psychologom i pedagogom, sędziom i innym prawnikom zajmującym się problematyką rodzinną i opiekuńczą, a także innym specjalistom zaangażowanym w pomoc dla rodziny rozbitej.

http://www.wydawnictwo.ies.krakow.pl/?p=920

9. Legal aspects of parent – child contact problems in Poland

Moving out of the house by one of the parents, resulting in lack of contact, is the most painful consequence of the end of adult’s love for the child. All of this ulti- mately leads to depriving the child not only of the appropriate family model, but above all the correct image of the role of man and woman, since from that moment usually the child is raised only by one of them. It would seem obvious that a child needs contact with both parents or that this contact is a child’s right guaranteed not only by Polish law, but also by international law – especially Convention on Contact concerning Children (2003)1, Convention on the rights of the child (1989)2or Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms (1950)3.
The aim of this article is to indicate the role of the contact, its main features as well as problems, which occur while enforcing it.

https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/09/PwD_32_2017_J.-Zajączkowska.pdf

people-3120717_1920-768x512